Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

 

Postanowienia wstępne regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod domeną: https://jutrorano.pl/sklep

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez firmę:

Jutro Rano Patryk Górczyński
Ul. Iłżecka 61/9, 27-400 Ostrowiec Św.
NIP 661 230 74 60

Kontakt ze sprzedawcą oraz administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail sklep@jutrorano.pl

Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż detaliczna produktów voucherów oraz usług związanych z sesjami zdjęciowymi.

Umowa sprzedaży pomiędzy usługodawcą a Klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

 

Definicje użyte w regulaminie

Regulamin – niniejszy regulamin 

Klient – osoba nabywająca Produkty i usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Sprzedawca – podmiot sprzedający Produkty i świadczący usługi w ramach Sklepu Internetowego

Zamówienie – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Jutro Rano Patryk Górczyński, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Produkt – towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym

Usługobiorca – osoba będąca odbiorcą Usług Sklepu Internetowego

Voucher – oznacza instrument, w formie fizycznej uprawniający posiadacza Vouchera (zwanego dalej „Posiadaczem Vouchera”) do: otrzymania oferty Jutro Rano, zgodnie z wybranym pakietem, w terminie wskazanym na Voucherze (zwanym dalej „Terminem realizacji”) oraz zrealizowanym przez osobę wskazaną na Voucherze (Voucher jest imienny, posiada imię i nazwisko osoby realizującej Voucher)

Oferta Jutro Rano – oznacza usługi dostarczane Posiadaczowi Vouchera przez Jutro Rano, zgodnie z regulaminem udostępnionym na https://jutrorano.pl/regulamin-sklepu

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1225) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży:

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego lezeipachne.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Klienta.

Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

Realizacja Vouchera

Voucher ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu (data ważności widnieje na Voucherze)

W celu realizacji Vouchera należy skontaktować się z Jutro Rano w Terminie realizacji. Voucher niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Voucher, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Klientowi oraz Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.

Osoba, której imię i nazwisko zostanie wskazane na Voucherze powinna nie później niż 2 miesiące (przed datą podanej na Voucherze, wygaśnięcia terminu ważności) skontaktować się z Jutro Rano celem uzgodnienia dogodnego terminu świadczenia usługi objętej ofertą Jutro Rano.

Klient przekazując Voucher osobie trzeciej w prezencie powinna poinformować osobę obdarowaną (Posiadacz Vouchera) o obowiązku zapoznania się z regulaminem dotyczącym realizacji Vouchera. Jutro Rano nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z tytułu nie zapoznania się z regulaminem.

Voucher można zrealizować tylko i wyłącznie na terenie Warszawy chyba, że określono wyraźnie inaczej.

Voucher można zrealizować tylko w całości – nie podlega realizacji częściowej, a tym samym nie jest możliwy częściowy zwrot pieniędzy za Voucher.

Wykorzystanie Vouchera

Voucher można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Voucher można przekazać innej osobie, do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).

Voucher jest imienny, co oznacza, że może zrealizować go tylko i wyłącznie osoba wskazana na Voucherze.

Jutro Rano dopuszcza zmianę osoby realizującej Voucher (tzw. Posiadacz Vouchera) na inną osobę, po mailowym uzgodnieniu i zmianie i zmianie indywidualnego kodu vouchera.

Ceny i Płatności

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

Sklep Internetowy przyjmuje płatności za pomocą:

  • przelewu bankowego 
Dane do przelewu: 
                                  ING BANK ŚLĄSKI
                                  Jutro Rano Patryk Górczyński
                                  ul. Iłżecka 61/9
                                  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
                                  78 1050 1461 1000 0097 0893 2125
  •  serwisu www.przelewy24.pl

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

Płatności za zamówiony towar należy dokonać tak, by należna kwota była zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w terminie o którym mowa powyżej, zamówienie uważa się za nieskuteczne a Sklep Internetowy nie przystąpi do jego realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Realizacja zamówienia i dostawy towaru           

Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub w formie elektronicznej na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

Dostawy realizowane są w dni robocze. Ceny przesyłki będą widoczne przy wyborze formy dostawy.

Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych Produktów wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 7 dni – chyba że strony ustaliły inaczej, w każdym przypadku realizacja zamówień (dostarczenie Towarów objętych zmówieniem) nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

Sprzedawca na życzenie dołącza fakturę w formie papierowej do zamówienia.

Odstąpienia od umowy i zwroty

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Niemniej jednak realizując Voucher w Terminie, w którym przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, Klient przyjmuje do wiadomości, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera.

Realizacja Vouchera jest uznana za rozpoczętą w momencie kontaktu telefonicznego, bądź mailowego z Jutro Rano w celu rezerwacji terminu wykonania usługi tj. zarezerwowanie terminu sesji zdjęciowej.

W czasie rozpoczęcia realizacji Vouchera i po realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy (całości lub części).

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu towaru należy wysłać w w/w terminie pod adres korespondencyjny Jutro Rano Patryk Górczyński, ul. Śniardwy 5/25, 02-695 Warszawa , lub pod adres e-mailowy: sklep@jutrorano.pl

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka).

Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Sklepu Internetowego oraz Produktów mogą być zgłaszane pod adres: sklep@jutrorano.pl

Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu

Klienci niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług w ramach Sklepu Internetowego jest

Jutro Rano Patryk Górczyński
Ul. Iłżecka 61/9, 27-400 Ostrowiec Św.
NIP 661 230 74 60

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, co może wiązać się z przekazaniem tych danych innym podmiotom, takim jak np. operatorzy płatności czy firma kurierska.

Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, a także do żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przez Sprzedawcę.

Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą Klienta.

Postanowienia końcowe

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie sklepu internetowego lezeipachne.com.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według miejsca siedziby Sprzedawcy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu https://jutrorano.pl/sklep w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Różnice w wyglądzie danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

Produkty w sklepie internetowym https://jutrorano.pl/sklep są przygotowywane ręcznie i każdy z nich może różnić się od zdjęcia – nieznaczne różnice w odcieniach kolorów, wielkości etc.

Wszystkie produkty i nazwy na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, w tym do logo Jutro Rano, a także od układu i kompozycji tych elementów przysługują Jutro Rano Patryk Górczyński. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Jutro Rano Patryk Górczyński.